Category News

8 жени/девојки за 8-ми Март!

И оваа година преку симболичната кампања 8 жени за 8 ми Март, Центарот за човекови права од Тетово ја организира симболичната кампања за промоција на 8 жени и девојки кои придонеле многу на различни полиња за благосостојбата и подигањето на…

8 gra/vajza për 8 Mars

Edhe këtë vit, përmes kampanjës simbolike 8 gra për 8 Mars, Qendra për të drejtat e njeriut në Tetovë, organizon kampanjën simbolike për promovimin e 8 grave dhe vajzave të cilat kanë kontribuar shumë në fusha të ndryshme për mirëqenën…